Definitie palliatieve zorg

Definitie 'palliatieve zorg Palliatieve zorg, gedeelde zorg

 

Definitie 'palliatieve zorg'

"Palliatieve zorg is alles wat nog gedaan dient te worden als men denkt dat er niets meer gedaan kan worden." 
Cicely Saunders, grondlegster van de palliatieve zorg.

Palliatieve zorg is de zorg voor patiënten die niet langer kunnen geholpen worden met een op genezing gerichte behandeling (curatieve therapie). Palliatieve zorg is dan de zorg voor de 'hele' mens. Ze is gericht op het onder controle krijgen en houden van pijn en andere ongemakken. Ze heeft even goed aandacht voor wat ongeneeslijk ziek zijn ook psychologisch teweeg brengt of sociaal, binnen gezin en directe omgeving. Er is ook aandacht voor spirituele vragen, vragen rond de zin van leven en sterven. 

Het doel van palliatieve zorg is dus niet meer om de patiënt te genezen, dat kan niet meer. Het doel is wel om de patiënt én zijn omgeving de hoogst mogelijke levenskwaliteit te bieden in het laatste deel van het leven.

Wie hierover nog meer wil weten, kan terecht op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie

Palliatieve zorg, gedeelde zorg

Palliatieve zorg is bij uitstek een gedeelde zorg. Een multidisciplinair team van hulpverleners staat rond de patiënt: specialist, huisarts, verpleegkundige, zorgkundige, kinesitherapeut, maatschappelijk werker, gezinszorger, diëtist, spirituele begeleider, vrijwilliger,... . Al deze hulpverleners werken heel nauw samen.

Gelukkig is lang niet elk van deze hulpverleners in elke situatie aanwezig of noodzakelijk. Het zorgteam is niet groter dan nodig. Wie betrokken is, heeft wel een eigen specifieke rol en werkt samen met de andere hulpverleners aan een kwaliteitsvolle zorg.

De huisarts

De huisarts is het eerste aanspreekpunt en heeft de leiding en de eindverantwoordelijkheid over de behandeling. Hij roept waar nodig - en in overleg met de patiënt en zijn familie - bijkomende zorg in van andere hulpverleners.

Het is belangrijk om de eigen huisarts aan te spreken over de zorg die u wenst op het einde van het leven. Op die manier is hij of zij op de hoogte van specifieke vragen, wensen en verwachtingen. Elke huisarts heeft een eigen visie en ethiek met betrekking tot het levenseinde, en daar heeft hij of zij ook recht op. Het is belangrijk dat u als patiënt op de hoogte bent van deze visie, zeker naarmate er uitgesproken wensen rond beslissingen bij het levenseinde aan de orde zijn.

De thuisverpleging

De reguliere thuisverpleging neemt - aanvullend op de 'gebruikelijke' zorgverlening - bijkomende zorgtaken op in het kader van palliatieve zorg. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) voorziet een verpleegkundig palliatief forfait dat een verhoogde tussenkomst voorziet. Daardoor kan de verpleegkundige meerdere keren per dag aan huis komen om zo een meer intensieve zorgondersteuning te bieden.

De kinesist

Vaak zijn kinesisten eerder op revalidatie gericht. Bij een palliatieve begeleiding heeft dit weinig zin. Palliatieve kinesitherapie is vooral gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren van de patiënt en op zijn maximaal comfort. Op die manier kan ze een belangrijke meerwaarde betekenen in de zorg.
De Oost-Vlaamse Netwerken ontwikkelden in samenwerking met een aantal kinesitherapeuten een folder waarin de mogelijkheden en meerwaarde worden toegelicht. Klik hier om de folder te downloaden.

Het palliatief thuiszorgteam

Aanvullend op de andere zorgverleners in de thuiszorg (huisarts, thuisverpleging, thuiszorg,...) kan ook het palliatief thuiszorgteam worden ingeschakeld. De patiënt zelf, en iedereen die bij zijn zorg betrokken is, kan de hulp van een palliatief deskundig verpleegkundige inroepen. De verpleegkundige komt wel pas in actie na de toestemming van de huisarts en werkt ook onder zijn of haar leiding.

De verpleegkundige van het thuiszorgteam beschikt over een grote deskundigheid in palliatieve zorg en kan binnen het team ook beroep doen op een palliatief geschoold huisarts. De verpleegkundige biedt ondersteuning aan patiënt en familie en geeft advies aan de zorgverleners. Onder 'PATIENT EN FAMILIE' of onder 'HULPVERLENER' kan u lezen wat de palliatieve thuiszorgequipe specifiek voor u kan betekenen.