Privacyverklaring

Palliatieve Zorg Gent-Eeklo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. In deze privacyverklaring willen we u hierover informeren.
 

Palliatieve Zorg Gent-Eeklo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat :

 

1. Identiteit van de organisatie

Palliatieve Zorg Gent-Eeklo is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen
dan kan u contact opnemen met : Elfriede Maes, elfriede.npz.genteeklo@palliatieve.org of 09 218 94 09

 

2. Doel verwerking persoonsgegevens

In het kader van de patiëntbegeleiding door de multidisciplinaire begeleidingsequipe (MBE)
Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden  :


In het kader van de opdrachten door het Netwerk (NPZ)
Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden  :

 

3. Welke persoonsgegevens worden verzameld

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen we volgende persoonsgegeven van u vragen en/of verwerken :

MBE

NPZ

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verkregen.

 

4. Wie heeft toegang tot persoonsgegevens

Eigen organisatie
Enkel medewerkers in loondienst die in het kader van de uitvoering van hun opdracht, (gedeeltelijke) persoonsgegevens nodig hebben, hebben daartoe (gedeeltelijk) inzage.

Vrijwilligers hebben nooit rechtstreekse inzage in de persoonsgegevens. Zij worden geïnformeerd in de mate van wat nodig is om hun vrijwilligerswerk te kunnen realiseren.

Studenten verpleegkunde en artsen en opleiding die stage lopen, krijgen inzage – onder supervisie van hun mentor – in de dossiers van patiënten die hebben ingestemd met begeleiding door een stagiair.

Alle hierboven vermelde groepen, zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

De organisatie heeft de nodige maatregelen getroffen wat betreft de toegangsrechten met het oog op een  zo maximaal mogelijke bescherming van de persoonsgegevens.
 

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

MBE
In de begeleiding van patiënten en hun naasten werkt de organisatie samen met anderen.
In functie van continuïteit van zorg en een kwalitatieve dienstverlening worden persoonsgegevens met derden uitgewisseld, voor zover en uitsluitend dan, als het een gemeenschappelijke begeleiding betreft en in de mate die nodig is.

NPZ
Persoonsgegevens kunnen worden doorgeven aan derden indien deze direct betrokken zijn bij de realisatie van vorming, training en opleiding of enig andere activiteit door de organisatie, voor zover en uitsluitend dan, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het desbetreffende initiatief.
In dit geval onderschrijft de organisatie met de derde partij een overeenkomst waarin beiden zich ertoe verbinden de nodige zorgvuldigheid aan de dag te leggen wat betreft de verwerking van de persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld voor commerciële of marketingdoeleinden.

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met organisaties die zich buiten de Europese Unie bevinden.

 

5. Bron van de persoonsgegevens

MBE
De persoonsgegevens kunnen verstrekt zijn door de betrokkene zelf,
dan wel door derden, m.n. mantelzorgers of professionele zorgverleners die reeds betrokken zijn in de begeleiding.

NPZ
De persoonsgegevens kunnen verstrekt zijn door de betrokkene zelf,
dan wel door derden, m.n. hun werkgever die hen opgeeft voor een bepaalde activiteit

 

6. Bewaartermijn

De organisatie bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of vereist is op grond van de wet.

MBE

NPZ

 

7. Beveiliging

De organisatie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Volgende maatregelen werden genomen :

 

8. Rechten


Indien u zich op één van bovenstaande rechten wenst te beroepen, dan mag u contact opnemen met de organisatie via de coördinaten vermeld onder punt 1.
Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

 

9. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via de coördinaten vermeld onder punt 1.

U heeft eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

10. Wijziging privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. De meest recente versie is steeds beschikbaar op onze website.

 

11. Wettelijke basis van de privacyverklaring